Chia Sẻ

5 Bước Để Mua 1 Căn Nhà

Lu00e0m thu1ebf nu00e0o u0111u1ec3 tu00ecm vu00e0 u0111u1ea7u tu01b0 cho mu1ed9t ngu00f4i nhu00e0 hou00e0n hu1ea3o cho bu1ea1n hou1eb7c gia u0111u00ecnh bu1ea1n. Mua nhu00e0 u0111u00f2i hu1ecfi nhiu1ec1u thu1eddi gian vu00e0 cu00f4ng su1ee9c, nhu01b0ng 5 bu01b0u1edbc nu00e0y cu00f3 thu1ec3 giu00fap quu00e1 tru00ecnh mua nhu00e0 tru1edf nu00ean du1ec5 du00e0ng hu01a1n vu00e0 giu00fap bu1ea1n u0111u01b0a ra quyu1ebft u0111u1ecbnh tu1ed1t nhu1ea5t cu00f3 thu1ec3.

Bu01b0u1edbc 1: Bu1eaft u0111u1ea7u tu00ecm Kiu1ebfm vu00e0 nghiu00ean cu1ee9un

Ngay khi cu00f3 thu1ec3, hu00e3y bu1eaft u0111u1ea7u tu00ecm kiu1ebfm tru00ean cu00e1c trang web, bu00e1o vu00e0 tu1ea1p chu00ed cu00f3 cu00e1c danh su00e1ch bu1ea5t u0111u1ed9ng su1ea3n. Ghi lu1ea1i nhu1eefng ngu00f4i nhu00e0 mu00e0 bu1ea1n cu1ea3m thu1ea5y phu00f9 hu1ee3p, quan tu00e2m vu00e0 xem nhu1eefng du1ef1 u00e1n u0111u00f3 chu1ee7 u0111u1ea7u tu01b0 u0111u00f3 hu1ecd u0111u00e3 lu00e0m nhu1eefng gu00ec. Ngou00e0i ra, ghi lu1ea1i mu1ed9t vu00e0i thay u0111u1ed5i trong khi hu1ecfi giu00e1. u0110iu1ec1u nu00e0y su1ebd cho bu1ea1n cu1ea3m nhu1eadn vu1ec1 xu hu01b0u1edbng nhu00e0 u1edf trong cu00e1c khu vu1ef1c cu1ee5 thu1ec3.

Bu01b0u1edbc 2: Xu00e1c u0110u1ecbnh Tu00e0i CHu00ednh

Ngu00e2n hu00e0ng thu01b0u1eddng khuyu00ean nu00ean tu00ecm nhu1eefng ngu00f4i nhu00e0 cu00f3 chi phu00ed khu00f4ng quu00e1 3 u0111u1ebfn 5 lu1ea7n thu nhu1eadp cu1ee7a gia u0111u00ecnh tru00ean mu1ed9t nu0103m vu00e0 cu00f3 ku1ebf hou1ea1ch thanh tou00e1n 30% vu00e0 cu00e1c khou1ea3n nu1ee3 khu00e1c phu1ea3i vu1eeba phu1ea3i.

Nhu01b0ng bu1ea1n nu00ean u0111u01b0a ra quyu1ebft u0111u1ecbnh nu00e0y du1ef1a tru00ean tu00ecnh hu00ecnh tu00e0i chu00ednh cu1ee7a bu1ea1n. vu00e0 tu00ednh xem bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 mua cu0103n nhu00e0 bao nhiu00eau tiu1ec1n vu00e0 tu00ednh xem chi tiu00eau hu00e0ng thu00e1ng cu1ee7a gia u0111u00ecnh bu1ea1n lu00e0 bao nhiu00eau cu00f3 thou1ea3i mu00e1i khi thanh tou00e1n vu1edbi ngu00e2n hu00e0ng khu00f4ng, hu00e3y xu00e2y du1ef1ng mu1ed9t quu1ef9 du1ef1 phu00f2ng tu1eeb 6 – 12 thu00e1ng u0111u1ec3 phu00f2ng tru01b0u1eddng hu1ee3p ru1ee7i ro

Bu01b0u1edbc 3: Xem Lu1ea1i Tu00edn du1ee5ng vu00e0 cu00e1c khou1ea3n thu1ebf chu1ea5p

Nhu1eafc Lu1ea1i 1 u0111iu1ec1u quan tru1ecdng nu1eefa lu00e0 tru01b0u1edbc khi bu1ea1n bu1eaft u0111u1ea7u tu00ecm kiu1ebfm mu1ed9t ngu00f4i nhu00e0, bu1ea1n su1ebd cu1ea7n phu1ea3i biu1ebft bu1ea1n thu1ef1c su1ef1 cu00f3 thu1ec3 chi bao nhiu00eau. Cu00e1ch tu1ed1t nhu1ea5t u0111u1ec3 lu00e0m u0111iu1ec1u u0111u00f3 lu00e0 lu00e0m hu1ed3 su01a1 phu00ea duyu1ec7t thu1ebf chu1ea5p. u0110u1ec3 u0111u01b0u1ee3c phu00ea duyu1ec7t, bu1ea1n chu1ec9 cu1ea7n cung cu1ea5p mu1ed9t su1ed1 thu00f4ng tin tu00e0i chu00ednh cho nhu00e2n viu00ean ngu00e2n hu00e0ng, chu1eb3ng hu1ea1n nhu01b0 thu nhu1eadp cu1ee7a bu1ea1n vu00e0 su1ed1 tiu1ec1n tiu1ebft kiu1ec7m vu00e0 nhu1eefng gu00ec bu1ea1n u0111u1ea7u tu01b0. Ngu00e2n hu00e0ng su1ebd xem xu00e9t thu00f4ng tin nu00e0y vu00e0 cho bu1ea1n biu1ebft cu00f3 thu1ec3 cho bu1ea1n vay bao nhiu00eau. u0110iu1ec1u nu00e0y su1ebd cho bu1ea1n biu1ebft phu1ea1m vi giu00e1 cu1ee7a nhu1eefng ngu00f4i nhu00e0 bu1ea1n nu00ean xem xu00e9t. Sau u0111u00f3, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c chu1ea5p thuu1eadn tu00edn du1ee5ng, viu1ec7c cung cu1ea5p cu00e1c du1eef liu1ec7u tu00e0i chu00ednh nu00e0y u0111u1ec3 ngu00e2n hu00e0ng cu00f3 thu1ec3 xu00e1c minh tu00ecnh tru1ea1ng tu00e0i chu00ednh vu00e0 tu00edn du1ee5ng.

Bu01b0u1edbc 4: Tu00ecm Chu1ee7 u0111u1ea7u tu01b0, nhu00e0 phu00e2n phu1ed1i Uy Tu00edn

Chu1ee7 u0111u1ea7u tu01b0 vu00e0 nhu00e0 phu00e2n phu1ed1i lu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u1ed3ng hu00e0nh quan tru1ecdng khi bu1ea1n mua nhu00e0. hu1ecd cu00f3 thu1ec3 cung cu1ea5p cho bu1ea1n thu00f4ng tin hu1eefu u00edch vu1ec1 nhu00e0 cu1eeda vu00e0 khu vu1ef1c lu00e2n cu1eadn tiu1ec7n u00edch vu00e0 tu1ea5t cu1ea3 u0111u1ec1u cu00f4ng khai. Hu1ecd su1ebd cu0169ng cu1ea5p cho bu1ea1n vu1ec1 quy tru00ecnh mua nhu00e0, u0111u00e0m phu00e1n vu00e0 lu00e0m quen vu1edbi khu vu1ef1c bu1ea1n su1ed1ng. Vu00e0 nu1ebfu cu00f3 u0111iu1ec1u ru1ee7i ro xu1ea3y ra trong viu1ec7c ku00fd ku1ebft hu1ecd su1ebd bu1ed3i thu01b0u1eddng cho bu1ea1n.

Bu01b0u1edbc 5 : Tham quan, u0111u00e0m phu00e1n, ku00fd ku1ebft

Bu1eaft u0111u1ea7u tham quan nhu00e0 trong phu1ea1m vi giu00e1 cu1ee7a bu1ea1n. Bu1ea1n hu00e3y ghi chu00fa lu1ea1i tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c ngu00f4i nhu00e0 bu1ea1n u0111u1ebfn thu0103m. Cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u du1eef liu1ec7u cu00f3 thu1ec3 khu00f3 nhu1edb, vu00ec vu1eady bu1ea1n hu00e3y chu1ee5p u1ea3nh hou1eb7c quay video u0111u1ec3 giu00fap bu1ea1n nhu1edb tu1eebng ngu00f4i nhu00e0.

Hu00e3y chu1eafc chu1eafn kiu1ec3m tra cu00e1c chi tiu1ebft nhu1ecf cu1ee7a mu1ed7i ngu00f4i nhu00e0. Vu00ed du1ee5:

  • Kiu1ec3m tra hu1ec7 thu1ed1ng u1ed1ng nu01b0u1edbc bu1eb1ng cu00e1ch chu1ea1y vu00f2i hoa sen u0111u1ec3 xem u00e1p lu1ef1c nu01b0u1edbc mu1ea1nh nhu01b0 thu1ebf nu00e0o vu00e0 mu1ea5t bao lu00e2u u0111u1ec3 cu00f3 u0111u01b0u1ee3c nu01b0u1edbc nu00f3ng
  • Hu00e3y thu1eed hu1ec7 thu1ed1ng u0111iu1ec7n bu1eb1ng cu00e1ch bu1eadt vu00e0 tu1eaft cu00f4ng tu1eafc
  • Mu1edf vu00e0 u0111u00f3ng cu00e1c cu1eeda su1ed5 vu00e0 cu1eeda ra vu00e0o u0111u1ec3 xem chu00fang cu00f3 hou1ea1t u0111u1ed9ng tu1ed1t khu00f4ng

u0110iu1ec1u nu00e0y cu0169ng ru1ea5t quan tru1ecdng u0111u1ec3 u0111u00e1nh giu00e1 khu vu1ef1c tu01b0u01a1ng lu1ea1i bu1ea1n su1ed1ng vu00e0 ghi chu00fa nhu1eefng u0111iu1ec1u nhu01b0:

  • u0110u01b0u1eddng phu1ed1 cu00f3 bao nhiu00eau nu00fat giao thu00f4ng?
  • Cu00f3 chu1ed7 u0111u1eadu xe cho gia u0111u00ecnh vu00e0 cu1ee7a bu1ea1n khu00f4ng?
  • Cu00f3 vu1ecb tru00ed thuu1eadn tiu1ec7n gu1ea7n cu00e1c u0111u1ecba u0111iu1ec3m mu00e0 bu1ea1n quan tu00e2m: tru01b0u1eddng hu1ecdc, trung tu00e2m mua su1eafm, nhu00e0 hu00e0ng, cu00f4ng viu00ean vu00e0 giao thu00f4ng cu00f4ng cu1ed9ng?

Mu1ea5t nhiu1ec1u thu1eddi gian u0111u1ec3 tu00ecm u0111u00fang nhu00e0. Sau u0111u00f3 lu00e0m viu1ec7c vu1edbi nhu00e0 phu00e2n bu1ea5t u0111u1ed9ng su1ea3n u0111u00f3 u0111u1ec3 u0111u00e0m phu00e1n mu1ed9t u0111u1ec1 nghu1ecb nhu01b0 giu00e1 cu1ea3, cu00e1c thiu1ebft bu1ecb khi giao nhu00e0… Khi bu1ea1n vu00e0 ngu01b0u1eddi bu00e1n u0111u00e3 u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c thu1ecfa thuu1eadn, viu1ec7c tiu1ebfp theo lu00e0 ku00fd ku1ebft cu00e1c hu1ee3p u0111u1ed3ng, u0111u00f3 lu00e0 khou1ea3ng thu1eddi gian cu1ea7n thiu1ebft u0111u1ec3 hou00e0n thu00e0nh tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c bu01b0u1edbc cu00f2n lu1ea1i trong quy tru00ecnh mua nhu00e0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *